Vår plan för Värmdö

Vår plan för Värmdö

Värmdö är en fantastisk kommun. Men efter 15 år med Moderaterna ser vi resultatet av en kommunledning som slutat lyssna på värmdöborna. Nu behövs nytt ledarskap och nya idéer. Vi har har tydliga prioriteringar och en politik för hela Värmdö.

Skydda miljö och klimat för framtidens Värmdö

Värmdö behöver ett nytt ledarskap som prioriterar visionen om ett hållbart Värmdö. Även framtida generationer måste få uppleva kommunens vackra naturområden, vattendrag och dess unika skärgårdsmiljö. Därför krävs ett långsiktigt och ihärdigt arbete för att bevara miljön, skydda biologisk mångfald, stärka ekosystemen i våra skogar och våtmarker och garantera att utsläppen till våra vattendrag upphör. Vi vill värna våra gröna kilar. Arbetet med att nå miljö- och klimatmålen ska trappas upp och handlingsplanen för koldioxidbudgeten ska prioriteras. Dessutom vill vi att Värmdö kommun blir en del i den nationella klimatomställningen för kommuner ”Klimatkontrakt 2030”.

Mitt i Gustavsberg ligger Farstaviken, en fantastisk pärla som förskönar Värmdös största centrum med sitt vatten, aktiva båtliv och hamnar. Ett långtgående problem är föroreningen av viken. Vattenområdet har bedömts som riskklass 1, det vill säga den högsta hälso- och miljöfarliga nivån. De aktörer som släpper ut gifter i lakvattnet ska tvingas ta ansvar, och tills att en lösning finns på plats vill vi att kommunen tar ansvar för reningen. Våra sjöar, havsvikar och träsk ska vara en källa till glädje och erbjuda friskt vatten till omkringliggande natur och människor.

Vattentillgången för ett växande Värmdö måste säkras. Takten i byggandet av vatten och avlopp (VA) för kommunens alla delar behöver öka. Lokala VA-lösningar i områden där kommunalt VA och PFO-förändring inte sker inom överskådlig framtid behöver stöttas. Värmdö behöver även arbeta aktivt mot bräddningar för att motverka att föroreningar släpps ut från VA-nätet till våra vattendrag.

En stor del av koldioxidutsläppen inom kommunens geografiska gränser kommer inte från kommunens verksamhet utan av privatpersoner och företag som ofta använder bilen. Därför behövs en flerårig satsning för att bygga en laddinfrastruktur i Värmdö som underlättar elektrifieringen av transporter de kommande åren. Vi ska även fortsätta utrusta kommunala byggnader med solceller för uppvärmning. Det ska vara enkelt för värmdöborna att ställa om till en fossilfri vardag.

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolution, där både näringslivet och det offentliga genomför stora investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att nå klimatmålen. Vi vill att Värmdö ska vara ledande i omställningen till eldrivna fordon. Rätt gjort kan omställningen leda till fler jobb på hemmaplan. Därför vill vi göra Värmdö till en pilotkommun för hållbara transporter i samarbete med regionen och näringslivet. 

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Stoppa utsläppen i Farstaviken och skydda våra vattendrag
  Utsläppen av tungmetaller som rinner ut i Farstaviken måste stoppas. Under de juridiska processerna för att få företag att rena sina utsläpp måste kommunen ta ansvar. Bättre kontroll av föroreningar i och hantering av dagvatten behövs också för att skydda Värmdös andra viktiga vattendrag. Bräddningar ska undvikas och allmänheten informeras via webb och sms när det sker.

 • Påskynda VA utbyggnaden och säkra tillgången till vatten
  Öka takten i VA byggandet för att säkra alla värmdöbors tillgång till rent vatten. Värmdö kommun behöver stötta upp föreningar i områden där kommunalt VA inte finns med i planerna inom en snar framtid.

 • Elektrifiera Värmdö
  Vi vill ta ett helhetsgrepp kring omställningen till ett mer hållbart Värmdö. Därför ser vi en flerårig satsning på elektrifiering av transporter som avgörande för att ge fler värmdöbor möjlighet att ställa om till fossilfria färdmedel. Elektrifieringen behöver förstås ske i samarbete med näringsliv och i en takt som energiförsörjningen tillåter. Genom att ligga i framkant kan Värmdö också skapa fler jobb på hemmaplan.

Du ska känna dig trygg i hela Värmdö

Att kunna känna sig trygg där man bor är helt grundläggande. Men tyvärr stiger känslan av otrygghet i Värmdö. Tryggheten är i allra högsta grad en klass- och jämställdhetsfråga. Unga och kvinnor är särskilt utsatta. Alla värmdöbor ska kunna känna sig trygga i alla delar av Värmdö!

Den senaste trygghetsmätningen visar att Värmdös medborgare upplever att ungdomar som stör ordningen är en utmaning. Unga som inte fångas upp med tidiga insatser och där skolans stöd inte räcker till, löper högre risk att dras med i kriminell verksamhet och att själva bli offer. Vi vill se en satsning på samarbete mellan trygghetsskapande verksamheter. Unga personer på glid ska direkt fångas upp och få hjälp. Brottsoffer ska genast få stöd och skydd. Polisens närvaro ska öka. Vi vill se en permanent polisstation i Värmdö. Vi ska ha bättre, trygghetsskapande belysning.

Vi måste stoppa knarkhandeln i Värmdö innan gängen kommer. På senare tid har ett flertal gripanden gjorts och ett femtiotal personer misstänkts för narkotikabrott efter spaningar och en knarkrazzia. Därför måste vi offensivt pröva alla möjligheter för att stoppa knarket och vad som följer i dess fotspår. Vi ska vända på varje sten för att öka tryggheten. Tillsammans ska vi genomföra en trygghetsoffensiv för hela Värmdö.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Kraftsamla trygghetsaktörer
  Värmdö kommun ska återigen bli ledande inom förebyggande trygghetsarbete. Våra viktiga aktörer inom trygghetsarbetet ska få förbättrade möjligheter att samverka operativt. Polisen behöver ha en mer kontinuerlig närvaro i Värmdö och ska kunna arbeta nära kommunens verksamheter, uppsökande team, brottsofferjouren och trygghetsskapande föreningar.

 • Fler värmdöpolare och fältassistenter för ett tryggare Värmdö
  Kvinnor och män, unga och äldre ska känna sig trygga när de rör sig ute i kommunen alla tider på dygnet. Därför ska vi investera i fler arbetsledare i Polarna Värmdö och fältassistenter som ökar vuxennärvaron på gator och torg. Nattvandrarna ska få ökat stöd.

 • Stoppa knarket innan gängen kommer
  Det kommer behövas både förebyggande insatser som stoppar nyrekryteringen av både brukare och de som säljer knark men också fler hårda tag mot de som organiserar och styr verksamheten. Vårt besked är tydligt. Socialdemokraterna är beredda att vända på varenda sten för att stoppa knarket i Värmdö – innan gängen kommer. 

Kulturen och idrotten ska vara för alla

Samhällsnyttan av kultur och idrott är solklar. Ett starkt kulturliv förbättrar livskvalitén och bidrar till ett mer demokratiskt Värmdö. Därför ska alla barn få möjligheten att utvecklas kreativt och samtidigt bidra till konsten, kulturen och ett mer tolerant samhälle. Starka idrottsföreningar är en viktig del i den gemenskap som finns inom kommunen och på många sätt utgör kittet som håller oss samman. Kultur och idrott i symbios förbättrar folkhälsan.

Samarbetet mellan kommunen och Värmdös föreningsliv inom både kultur och idrott måste stärkas. Vi ska ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och framtidsvision som föreningslivet bär på. Föreningslivet kan inte reduceras till utförare åt kommunen. Vi vill tvärtemot utveckla kulturen och idrotten i starkt samarbete med föreningarna. Kommunen och föreningslivet ska vara jämbördiga aktörer och genom ett lokalt handslag skapar vi en gemensam målbild och mer träffsäker finansiering.

Kulturutövande och idrott ska vara tillgängligt för unga som äldre. Alla barn oavsett funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar, bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar att få tillgång till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Vi vill införa kulturfritids så att barn får möta kulturen tidigt samt genomföra riktade lässatsningar inom kultur- och fritidsområdet.  Kommunen ska också genomföra genusanalyser inför investeringsplaner och utreda en modell där verksamheter och föreningar som erbjuder aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus, HBTQIA+ och funkisperspektiv premieras. En meningsfull fritid skapar trygghet hos unga. Fritidsgårdar ska vara öppna när ungdomarna vill besöka dem allra mest.

Värmdö är tredje sämst i hela Sverige när det kommer till hur flickor upplever sin fysiska och psykiska hälsa. Att vända den utvecklingen måste genomsyra hela kultur- och fritidsområdet. Det handlar t.ex. om att möjliggöra för mer kulturinriktade aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheterna samt bättre tillgodose föreningslivets behov inom ridsporten, gymnastik och innebandy. 

Idag vittnar många idrottsföreningar om att bristen på idrottsytor påverkar barns jämlika tillgång till kvalitativ idrott. Därför behöver vi stötta föreningarna och bygga fler idrottsytor och ishallar. På så vis ökar vi tillgången till en aktiv fritid i Värmdö.

Värmdö och Gustavsberg i synnerhet har ett särskilt kulturarv att förvalta för framtida generationer. För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillvara på och vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv. Därför vill vi se ett livskraftigt och genomtänkt kulturhus i Gustavsberg med plats för både bibliotek, konst, dans, teater, ett levande musikliv och kulturskapande för unga. Det nya kulturhuset ska locka till sig föreningslivet och det lokala näringslivet och vara en mötesplats som möjliggör skapande verksamhet. Värmdös nya kulturhus ska vara kommunens stolthet och ha gott om både kreativt och fysiskt utrymme!

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Ge föreningslivet bättre förutsättningar – fler idrottsytor och ishallar!
  Värmdö behöver fler idrottsytor och ishallar. Ordentliga investeringar behöver ske i förbättrad iskapacitet på Ekvallen. Slitna sporthallar behöver rustas upp. Vi vill också se fler idrottsytor som möter upp kraven från föreningar och värmdöbor.
 • Låt kulturen ta plats! Ett medskapande kulturhus för värmdöbor i alla åldrar
  Värmdö behöver ett riktigt kulturhus för att vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv. Socialdemokraterna vill att en större yta av porslinsfabriken ska hyras för att ha plats att realisera det kulturhus som utlovats värmdöborna.
 • En kulturskola för alla genom sänkta avgifter
  Det är viktigt att kulturen blir tillgänglig för alla barn och unga – oavsett ålder, kön, ursprung och ekonomi. Därför vill vi sänka avgifterna samt låta kulturskolan ha ett uppsökande uppdrag. 

Fler jobb för bättre ekonomi och integration

Fler värmdöbor ska jobba och vi ska påskynda integrationen för nyanlända. Unga vuxna och nyanlända behöver fler riktade insatser. Socialdemokraternas mål är att Värmdö ska vara bäst i Sverige på etablering. Här ska vägen till egen försörjning och frihet vara snabbast.

Värmdö har lång väg kvar till att alla som kan jobba faktiskt jobbar. Vi socialdemokrater vill kraftsamla för fler jobb på hemmaplan. Vi vill se nya arenor för samverkan, ökad kunskap och utveckling. Därför måste fler arbetslösa få en anknytning till en arbetsplats eller ett yrke genom en lärlingsutbildning. Genom lärlingsutbildningen utvecklas kunskaper genom utfört arbete, vilket ökar produktiviteten och arbetslivserfarenheten för den enskilde.

För att få fler värmdöbor i jobb behövs en bättre kompetensförsörjning. För många nyanlända och långtidsarbetslösa finns ett stort behov av att kommunen inför validering av yrkeskompetens genom olika typer av yrkesprov. En validering av tidigare erfarenheter kan underlätta återetableringen på arbetsmarknaden och samtidigt bidra med viktiga kompetenser till kommunen. Därför vill vi ta fram en valideringsstrategi och validera fler personers kunskaper.

Ett sammanhang på en arbetsplats ökar motivationen och påskyndar språkinlärningen. Därför vill vi ge alla nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Praktiken ska kombineras med SFI-studier på Komvux. Tillsammans med valideringsstrategin kommer språkpraktik att snabba på etableringen för nyanlända Värmdö.

För att få en snabbare integration vi vill också fortsätta nyttja kraften i den samverkan som finns med civilsamhället och utveckla arbetet med IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

En annan samhällsgrupp som skriker efter jobb är våra unga. Trycket är högt. Förra sommaren var det 700 värmdöungdomar som sökte sommarjobb men tyvärr endast 150 personer fick möjligheten. Vi behöver också skapa fler arbetstillfällen i kommunen för unga som söker sitt första jobb. Kommunen ska erbjuda vägar in på arbetsmarknaden för den grupp där arbetslösheten är som störst. Vi vill att fler ungdomar i Värmdö ska få möjlighet att jobba!

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Värmdöbor i jobb och inte på bidrag
  Alla som kan jobba ska jobba. Den som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller funktionsnedsättning ska kunna matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening med en lärlingstjänst.

 • Mer validering och språkpraktik för nyanlända
  Vi ska möjliggöra för en snabbare integration genom att fokusera på att få fler nyanlända att fortare lära sig svenska och validering av tidigare kompetens. Att lära sig svenska är grunden för en god etablering. En valideringsstrategi förbättrar både möjligheter till jobb för enskilda och kommunens kompetensförsörjning i stort.

 • Ge unga chansen till ett första jobb genom fler ungdomsjobb och sommarjobb
  Det är en värdefull erfarenhet att ha provat på att jobba redan som tonåring. Därför vill vi öka antalet sommarjobb för unga i åldrarna 15–17 år. Vi vill också erbjuda sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Fler ska dessutom få en hjälp in på arbetsmarknaden genom att kommunen erbjuder fler ungdomsjobb. Med målet att alla som söker ska få ett sommarjobb. Så minskar vi sysslolösheten och får fler i arbete!

Lika möjligheter för funktionsnedsatta

I vårt Värmdö är det en självklarhet att alla människor ska kunna delta i samhället på lika villkor. Tyvärr är det inte så i dag. Under flera år har det moderatledda styret skurit ner på de insatser som de med funktionsnedsättning har rätt till. Detta måste upphöra. Värmdö ska ha som mål att bli utsedd till bästa LSS-kommun!

Idag vittnar anhöriga om att Värmdös gruppbostäder är underbemannade. Det finns allvarliga ekonomiska brister som resulterat i problem där de funktionsnedsatta på boendena inte får den uppmärksamhet, tid och respektfulla behandling som de har rätt till. Vi måste se till att alla personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga ska ha goda levnadsvillkor. Därför måste vi satsa mer resurser inom funktionsstöd. Dessa resurser ska också gå till fri ledsagning för personer med funktionshinder. Att släppa ledsagarservicen fri är ett effektivt sätt att ge fler frihet på sina egna villkor.

De extra resurserna ska även gå till att bemanna boenden men proffsig personal som kan ge all den hjälp som de funktionsnedsatta behöver i det dagliga livet. Vi vill också se en modell där även de som bor på gruppboenden ska ha möjlighet att få en särskilt utsedd kontaktperson, inte bara de som bor hemma. Detta kommer att leda till att den enskilde får bättre möjligheter till en meningsfull vardag.  För att bättre lösa livspusslet för anhöriga vill vi se mer korttidsboenden under helger. I Värmdö erbjuds denna insats i mycket begränsad utsträckning på helger, och i mycket större utsträckning på vardagar, då skolor och jobb medför att effekten på livskvaliteten blir lägre. Erbjuds korttidsboende på helger kan insatsen på allvar leva upp till målsättningen att avlasta föräldrar. Det behövs fler gruppbostäder i Värmdö.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Frihetsreform för funktionsnedsatta
  Låt LSS-brukarna själva bestämma över sin ledsagningstid och öka resurserna till funktionsstödet.

 • Stärk undervisningen för barn med särskilda behov
  Varje barn och elev med behov av särskilt stöd ska få det utifrån individuella behov. Höj den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Därtill behövs kompetensutveckling för all personal som arbetar i skolan och skolskjutsverksamheten inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och särbegåvning. Kringverksamheten runt skolan för elever med särskilda behov måste fungera (fritids, skolskjuts och schemabrytande verksamheter). Pengen till grundsärskolan ska höjas.

 • Öka möjligheterna till korttidsboende under helger
  Vi vill hjälpa fler familjer med livspusslet och därför öka möjligheten till korttidsboende under helger. Vi vill ha mer flexibla boendelösningar för funktionsnedsatta i Värmdö.

En levande skärgård hela året

Vi Socialdemokrater ser livet i skärgården som en kedja där alla länkar – skolor, jobb, bostäder, affärer, samhällsservice, kommunikationer – måste finnas för att skärgården ska hålla ihop och vara livskraftig. I dag minskar tyvärr den bofasta befolkningen. Det finns ett skriande behov av bostäder för bofasta och samhällsservicen vacklar. Brist på lokal arbetskraft ökar i takt med att skärgårdsbefolkningen åldras. Servicen försämras för alla, såväl heltidsboende som deltidsboende och tillfälliga besökare.

Vi vill vända denna utveckling. En levande och livskraftig skärgård kräver att familjer kan välja att bo och verka på våra öar. Det behöver byggas fler hyresrätter på Värmdös kärnöar. Folk behöver någonstans att bo till rimliga priser. Vi vill bygga hyresrätter på kommunal mark på kärnöarna för att öka tillväxt och främjad etablering i skärgården.

Skolan är en annan avgörande länk för att långsiktigt öka de bofasta i skärgården. Det behövs en flerårig satsning på ö-skolorna som stärker elevunderlaget.

Även jobb som man kan försörja sig på året om krävs för att skärgårdslivet ska gå ihop. Kommunen ska därför utlokalisera sina egna verksamheter och skapa fler arbetstillfällen i skärgården. Mer behöver göras för att besöksnäringens säsong kan förlängas.

Även kommunikationssystemet behöver bli bättre så att människor och gods kan förflytta sig med lätthet mellan öar och land. Nya och ombyggda båtar ska leda till minskade utsläpp. Replipunkterna ska utvecklas och växa. Ingarö ska få en egen replipunkt i Björkvik igen.

Skärgårdskedjans alla länkar behöver fungera, för att livet i skärgården ska fungera.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Fler elever på ö-skolorna genom en flerårig satsning
  Det behövs en flerårig satsning på ö-skolorna som stärker elevunderlaget. Vi vill utveckla en starkare skärgårdsprofil för skolorna inom det nya rektorsområdet och aktiva insatser för att fler fastlandsbor ska välja ö-skolorna. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter med fjärrundervisning och skärgårdsbornas egen kunskap.

 • Bygga fler hyresrätter på våra kärnöar
  I skärgården behövs bostäder till rimliga priser. Det måste finnas någonstans att bo för de som är verksamma i skärgården och bidrar till att det är en fantastisk plats för besökare och boende. Därför vill vi möjliggöra byggandet av fler hyresrätter på våra kärnöar.

 • Skärgårdstrafiken ska stärkas såväl sommar som vinter
  Vi behöver transporter i Värmdös skärgård som fungerar bra året om. Både personer och varor ska enkelt kunna fraktas till replipunkter mellan öar och fastland. Enkel och snabb kommunikation stärker skärgårdskedjan och gör skärgården till en ännu bättre plats att bo och verka på.

Hållbart bostadsbyggande

Under för lång tid har värmdöborna suttit fast i både trafik och bostadsköer. Bostadspolitiken har varit ohållbar. Vi vågar vara tydliga. Långsiktigt behövs fler bostäder, men de kommande åren behöver Värmdö en minskad byggtakt eftersom den eftersatta infrastrukturen måste lösas först. Vi vill se ett byggstopp där infrastrukturen inte fungerar.

Nya bostäder ska koncentreras till områden där vi har stark kollektivtrafik. Värmdös skärgårdskaraktär ska bevaras, därför vill vi anställa en stadsarkitekt. Vi vill också se ett ökat byggande i trä. Så tar vi också ett ansvar för klimatet.

När bostäder väl byggs måste vi se till så att det byggs för alla skeden i livet och med olika upplåtelseformer. Idag finns en stor brist på hyresrätter i Värmdö. Därför vill vi prioritera hyresrätter som vanligt folk, unga och äldre har råd att bo i. Det behövs också hyresrätter på kärnöarna, så att yngre generationer kan flytta dit och möjliggöra för en levande skärgård. Vi vill införa en kommungemensam värmdökö. De lägenheter som Värmdö Bostäder bygger ska först erbjudas värmdöbor.

Vi behöver en långsiktigt hållbar bostadspolitik – det gäller både framkomligheten, socialt och klimatmässigt!

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Lediga lägenheter ska gå till värmdöbor först
  De få hyresrätter som finns i Värmdö och det som byggs måste komma värmdöborna till del. Därför vill vi införa en kommungemensam kö där kommunen uppmanar byggaktörer att lämna lediga lägenheter dit. Lediga hyreslägenheter i Värmdö bostäders bestånd ska alltid erbjudas värmdöbor först.

 • Lös infrastrukturproblemen först – bygg bara i kollektivtrafiknära lägen
  Långsiktigt behöver vi fler bostäder, men infrastrukturen måste fungera först. Vi vill genomföra ett framkomlighetsprogram för att lösa trafikkaoset och därför står vi för ett byggstopp där kommunen bara tillåter nya bostäder där infrastrukturen fungerar och i kollektivtrafiknära lägen. Vi vill särskilt se fokus på Ingarökrysset och i riktning mot Nacka och Stockholm.

 • Fler hyresrätter med bevarad skärgårdskaraktär – bostäder för alla skeden i livet
  När bostäder väl byggs måste vi se till så att det byggs för alla skeden i livet. Den stora bristen på hyresrätter i Värmdö gör att unga vuxna tvingas flytta härifrån och att äldre ofrivilligt sitter fast i villor som annars kunde frigöras för barnfamiljer. Vi vill använda markpolitiken och statliga investeringsstöd så att hyrorna hålls nere så att vanligt folk har råd. Nya bostäder ska byggas så att vår skärgårdskaraktär bevaras.

Fler tidiga insatser för en starkare social omsorg

Alla barn som växer upp i Värmdö ska ges jämlika förutsättningar och möjligheter att nå sin fulla potential i livet. Skolan klarar dock inte av detta uppdrag på egen hand. Det behövs en stark socialtjänst och förebyggande socialpolitik, som genom tidiga insatser stöttar barn från svåra hemförhållanden att utveckla sin potential. Vi ska bryta mäns våld mot kvinnor för att göra Värmdö till en tryggare kommun för både kvinnor och barn. Social trygghet och fungerande skyddsnät skapar modiga människor som ska bo i Värmdö i framtiden.

Vi är övertygade om att det behövs fler tidiga insatser för Värmdös barn och vill därför upprätta en social investeringsfond som ska bryta negativa händelseförlopp tidigt och sänka kommunens kostnader. Medarbetare och kontorschefer ska kunna ansöka om medel ur fonden för att realisera satsningar som annars inte är möjliga. Den sociala investeringsfonden gör det möjligt för kommunens medarbetare att samverka mellan nämnder och kontor för att förverkliga riktade projekt till de som behöver dem som allra bäst. Så ger vi fler bättre förutsättningar i livet.

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids absolut största samhällsproblem och Värmdö är inget undantag. För att långsiktigt kunna utrota mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser för familjer behövs ett helhetsgrepp om problemet. Vi måste teckna ett långsiktigt avtal med kvinnojouren så att de kan planera framåt för sin bokstavligt talat livsviktiga verksamhet. Vi behöver också se till att kvinnor som lever i en våldsam relation kan få ett alternativt boende av kommunen. Kvinnor och barn befinner sig idag i en gisslansituation där de inte kan lämna en våldsam man eftersom de inte har en bostad.

Kommunen ska inte syssla med social dumping. Vi behöver återta kontrollen inom beroendevården och se till så att långsiktiga bostadslösningar finns.

Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Dåliga beteenden och normer börjar tyvärr tidigt och därför måste vi arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot alkohol och drogmissbruk. Framförallt i lägre årskurser. Därför behöver Polarna i Värmdö bli fler och få utökade resurser.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • En social investeringsfond med tidiga insatser förbättrar barns livschanser
  Genom en social investeringsfond i Värmdö möjliggör vi mer av tidiga och förebyggande åtgärder, som förbättrar barn och ungdomars livschanser samt uppväxtvillkor, samtidigt som den också minskar behovet av reaktiva och kostnadskrävande insatser för vuxna. Bra för den enskilde och för kommunens ekonomi i stort.

 • Kvinnofridsreform
  Vi vill ge kvinnojouren rätt förutsättningar för att hjälpa kvinnor att ta sig ur destruktiva förhållanden. Då behövs långsiktiga avtal så att kvinnojouren kan få stabilitet till sin livsnödvändiga verksamhet. Våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna få en bostad så att de har faktiska möjligheter att lämna våldsamma män. På så vis kan vi bättre arbeta för att utrota mäns våld mot kvinnor.

 • Arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika i lägre årskurser med fler värmdöpolare
  Vi vill öka det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika i lägre årskurser. Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Värmdöborna ska kunna känna sig trygga från alkoholrelaterat våld, därför arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder mot alkoholmissbruk.

Stärkt näringsliv med fler jobb på hemmaplan

Det finns en kraft i Värmdös näringsliv som bättre måste tas tillvara så att nya affärsidéer kan blomstra och jobben bli fler. Fler jobb på hemmaplan skulle göra livspusslet enklare för värmdöborna. Idag tvingas alltför många värmdöbor pendla ut från kommunen för att kunna arbeta. Det bidrar också till den svåra trafiksituationen, som dessutom inte är bra ur ett klimatperspektiv.

Värmdö behöver fler och större företag – för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Det är möjligt med en mer offensiv etableringspolitik.

Klustersamarbeten där kommunen idag har framstående aktörer inom näringslivet behöver förstärkas. Värmdö kan dra än mer nytta av vårt kunnande inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad. Genom att dela kartan och på allvar samverka med näringslivet kan vi tillsammans lösa flera av kommunens stora utmaningar, som behovet av en grön omställning, matchningen mellan arbetssökande och företagens behov av kompetens och hur vi ökar tryggheten. De många upphandlingar som kommunen och offentlig sektor gör ska bättre nyttjas för att främja den utveckling av det lokala näringslivet och det Värmdö vi tillsammans vill skapa. Kommunen måste mer aktivt uppvakta stora företag som letar nya orter att utveckla sin verksamhet på. Genom en stärkt företagssamverkan kan vi få Värmdös tusentals enmans- och småföretag att växa och anställa fler. 

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Inför ett näringslivsråd med verkligt inflytande
  Det behövs en ökad samverkan med näringslivet där vi gemensamt delar kartan för att skapa fler jobb, växande näringsliv samtidigt som vi löser kommunens utmaningar.

 • En etableringsoffensiv för att få fler stora företag till Värmdö
  Värmdös många små företag skulle främjas av etableringen av också fler stora företag och arbetsgivare i kommunen. Det skulle också minska behovet av utpendling och därmed trycket på våra vägar. Offensiven bör särskilt inriktas på branscher där Värmdö redan har ett starkt kluster och gediget kunnande såsom inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad.

 • Skapa fler företagshubbar och co-workspaces
  När idéer och kompetenser möts kan nya samarbeten och affärsidéer utvecklas. Att sitta tillsammans med andra i kluster är smart och något som näringslivet efterfrågar. Kommunen behöver vara möjliggörare och medfinansiering från näringslivet bör prövas. Kollektivtrafiknära lägen eftersträvas. Minskad tid för resor är bra för affärerna, klimat och livskvalitén.

En ny långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik

Den kortsiktiga ekonomiska politiken som Moderaterna fört under sina 15 år vid makten måste få ett slut. Istället för nödvändiga investeringar i skolan, framkomligheten och äldreomsorgen, har de låtit administrationen att svälla och agera bankomat för Sveriges konsulter och bemanningsföretag. Dyra leasingavtal och dåliga upphandlingar har kostat skattebetalarna onödiga pengar.

Nu behöver vi en långsiktig och smart ekonomisk politik, som stärker värmdöbornas frihet och egenmakt. Kommunens finanser blir inte sundare för att Moderaterna lagt regeringens välfärdsmiljoner på hög för att istället sänka skatten. Tvärtom, den förda politiken riskerar långsiktigt Värmdös ekonomi. När problemen inte åtgärdas i tid urholkas möjligheterna att leverera den kvalité på välfärden som värmdöborna förtjänar. Vi ska fortsätta digitalisera kommunen för bättre och mer effektiv service till medborgarna.

Kommunens fastighetspolitik behöver också den bli mer långsiktig och utgå ifrån totalkostnadskalkyler – att äga verksamhetslokaler själva blir billigare i längden.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Bryt bemannings och konsultberoendet
  Vi vill avsluta åratal av ekonomiskt slöseri. Varenda skattekrona ska användas rätt. För oss är det enkelt: Fler lärare, färre byråkrater och dyra bemanningslösningar. Skola, framkomlighet och äldreomsorg går före fluffiga kommunikationsprojekt och dyra konsultnotor. Genom att bryta konsultberoendet och omvandla dyr bemanningspersonal till fast anställda kan vi höja kvalitén och sänka kostnaderna.

 • En mer proaktiv politik som förebygger problem
  Forskningen är tydlig. Tidiga insatser är avgörande för att fler värmdöbor ska nå sin fulla potential. Utöver vår stora skolsatsning vill vi därför också införa en social investeringsfond. Den ska finansiera projekt som förebygger problem, stärker individer och på sikt minskar kommunens kostnader.

 • Hållbara investeringar för framtiden – får ekonomin att växa
  Vi är optimistiska inför framtiden och tror att Värmdö som kommun och vårt näringsliv kan nyttja omställningens möjligheter. När kommunen gör investeringar ska livcykelkalkyler göras och det långsiktigt mest fördelaktiga och hållbara alternativet vara utgångspunkten.

Lokal demokrati med engagerade medborgare

Värmdös invånare är missnöjda med sitt inflytande visar nya medborgarundersökningar. Demokratiska processer i stora frågor fungerar dåligt och det finns idag en stor frustration. Inte sällan har vi sett namninsamlingar och demonstrationer. På sju år har Värmdö haft två folkomröstningar om skolan, Värmdös kommunledning har efter 15 år vid makten slutat lyssna på medborgarnas åsikter. Ungdomar känner sig utanför det demokratiska inflytandet. Föreningar tycker inte att de kommer till tals.

Det här vill vi ändra på. Vi socialdemokrater vill öka medborgarnas engagemang och deltagande i den politiska processen. Stora och viktiga beslut ska föras i dialog med de som berörs – värmdöborna. Partierna har ett ansvar för att lyssna och söka bred förankring. Riktig medborgardialog med värmdöborna kommer göra att politiska beslut både blir mer genomtänkta och bättre förankrade i kommunen. En fråga där värmdöborna inte känner sig lyssnade på är skolfrågan. Därför vill vi införa ett särskilt skolråd sammansatt av föräldrar, elever och föreningar. Vi vill också utveckla våra andra kommunala råd med fokus på ordentlig samverkan.

De styrande avskaffade medborgarnas frågestund på kommunfullmäktige 2020. Hanteringen visar att det handlar om att undvika jobbiga frågor från medborgarna snarare än en vilja att utveckla dialog med värmdöbor. Det var ett sorgligt politiskt spel på demokratins bekostnad. Vi socialdemokrater är starkt kritiska till detta och vill återinföra den viktiga dialogen.

Våra tre viktigaste reformer är:

 • Riktiga medborgardialoger med värmdöborna
  Vi behöver mer dialog mellan värmdöborna och politikerna. Stora och viktiga beslut ska föregås av dialog med de som berörs. Genomför fler riktiga medborgardialoger.

 • Inför ett skolråd och utveckla de kommunala råden
  Vi vill se bättre dialog med invånare genom stärkta råd. Ett skolråd ska inrättas, sammansatt av föräldrar, elever och föreningar som utbildningsnämnden har en kontinuerlig dialog och samverkan med i viktiga utvecklingsfrågor. Samtidigt ska pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och skärgårdsrådet utvecklas till riktiga samverkansorgan inför strategiska beslut.

 • Återinför allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
  Det ska finnas möjlighet för engagerade medborgare att delta i den politiska processen i Värmdö. Därför vill vi återinföra möjligheten för medborgare ställa frågor i kommunfullmäktige till Värmdös politiker.